Solidifikace a stabilizace

Solidifikace, stabilizace odpadů jsou technologické postupy, kterými se mění jejich geomechanické, fyzikální a chemické vlastnosti tak, aby se u takto upravených odpadů docílilo lepší zpracovatelnosti, zpevnění, nižší propustnosti pro vodu a výrazného snížení vyluhovatelnosti škodlivin vodou, přičemž jsou tyto změny trvalé. Uvedené úpravy se provádí tzv. homogenizací.

Výhody:

 • snadná manipulace s upravenými odpady, resp. materiály,
 • nižší výdaje na nakládání s upravenými odpady, resp. materiály,
 • snížení nebezpečnosti nebo úplné odstranění nebezpečných vlastností odpadů,
 • možnost úpravy až do podoby certifikovaného materiálu,
 • rozšíření možností následného využití upravených odpadů, resp. materiálů.

Metodou solidifikace jsou upravovány zejména nebezpečné odpady za účelem jejich opětovného využití. Odpady z povrchové úpravy železa byly naší společností upravovány až na úroveň certifikovaného výrobku „výplňového materiálu“. Upravený materiál může být využit na překryvy skládek, dělící hrázky i jako již zmíněný výplňový materiál do prostoru odtěžby. Vzhledem k dosaženým výsledkům jsme držiteli tří certifikátů na výrobky z nebezpečných odpadů.

Možnosti využití metody solidifikace pro účely: 

 • budování těsnících konstrukcí skládek odpadů,
 • sanace starých ekologických zátěží,
 • využití výplňového a sanačního materiálu v hornictví,
 • využití výplňového materiálu pro podzemní stavby,
 • využití pojivového materiálu pro problémové a nebezpečné odpady.

Oblasti použití solidifikační a stabilizační linky a zpracovávané hmoty:

Odpady tuhé, sypké, těžitelné a čerpatelné:

 • Kontaminované zeminy a kaly
 • Kaly z úpravy železa
 • Kaly z čistíren odpadních vod
 • Kaly z průmyslových čistíren odpadních vod
 • Rybniční kaly
 • Stavební odpady
 • Popílky
 • Strusky

Přísady snižující vlhkost:   

 • Popílky suché a zkrápěné

 Přísady stabilizační:   

 • Cement
 • Vápno
 • Bentonit
 • Popílek

Záměsová voda pro dovlhčení na požadovanou hodnotu

 Další možnosti použití:

 • Biodegradace
 • Aplikace enzymatických roztoků