Peletizace

Peletizace je metoda zkusovění prachového materiálu, která je založena na zvlhčování jemnozrnné suroviny v rotujícím zařízení. Za rotačního pohybu se jednotlivé částečky suroviny shlukují a tvoří tzv. zárodky, na které se nabaluje další materiál, až vzniknou kulovité částečky, pelety, požadovaného průměru.

Vlastnosti vyrobených pelet závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech sbalovaného materiálu. Největší vliv na pevnost pelet má granulometrické složení sbalované suroviny. Čím jemnější frakce materiálu jsou sbalovány, tím je obvykle pevnost vyšší. Možnost zpeletizování vstupních materiálů je třeba ověřit poloprovozní zkouškou a určit vhodné přísady

 Velikost pelet: 4 – 30 mm (může být až 50 mm)

 Vstupní materiál: 

 • popílky teplárenské a elektrárenské,
 • uhelné prachy a kaly,
 • strusky,
 • slévárenské odprašky,
 • sklářské kmeny
 • popeloviny ze spalování biopaliv.

 Využití: 

 • ekologické skládkování,
 • recyklace (zpětné využití),
 • výroba umělého kameniva,
 • zásypy a výplně,
 • vylehčení půdy,
 • drenáže,
 • výroba hnojiv pro zemědělce.

 Výhody: 

 • odstranění prašnosti,
 • snížení sypné hmotnosti granulátu,
 • snížení vyluhovatelnosti,
 • granule zachovávají tvar, nerozpouští se, jsou pevné a únosné. 

Peletizační mísa je též vhodná na úpravu popelovin ze spalování biopaliv. Při sbalování jemné frakce lze doplňovat požadované živiny a dosáhnout plnohodnotného hnojiva pro zemědělství.