O nás

Společnost LM Technologies s.r.o. byla založena v roce 1998 a od svého vzniku je zaměřena na návrhy A dodávky technologií pro úpravu a materiálové využití odpadů zařazených v kategoriích O-ostatní i N-nebezpečný, tj. průmyslových, komunálních, včetně plastů.

V současné době se společnost specializuje zejména na dodávky a montáže technologických celků na úpravu a využití uvedených odpadů. Jedná se o technologická zařízení k úpravě chemických a fyzikálních vlastností celé škály odpadů metodami stabilizace, solidifikace, homogenizace, peletizace, drcení, separace, sušení.

Dodávky zařízení jsou řešeny komplexním způsobem od rozboru potřeb zákazníka, přes návrh řešení, zpracování dokumentace (včetně dokumentace nutné dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů), vlastní dodávku zařízení až po samotné zavedení zařízení do provozu.

Provozem dodávaných zařízení lze odpady upravovat až na úroveň výrobku. Společnost z doby provozování vlastních zařízení vlastní již několik certifikátů na výrobky. Jedná se o výplňové materiály vznikající postupem solidifikace z nebezpečných odpadů a dále plastové výrobky vznikající úpravou směsných plastů. Za vynález zařízení k výrobě výlisků byl společnosti udělen patent.

Mezi odpady, které lze spolehlivě na dodávaných zařízení upravit, patří kontaminované zeminy a kaly, kaly z úpravy železa, kaly z čistíren odpadních vod, rybniční kaly, kontaminované stavební odpady, strusky, teplárenské a elektrárenské popílky, slévárenské odprašky, sklářské kmeny, popeloviny, aj.

Solidifikace a stabilizace

{

Solidifikace, stabilizace odpadů jsou technologické postupy, kterými se mění jejich geomechanické, fyzikální a chemické vlastnosti tak, aby se u takto upravených odpadů docílilo lepší zpracovatelnosti, zpevnění, nižší propustnosti pro vodu a výrazného snížení vyluhovatelnosti škodlivin vodou, přičemž jsou tyto změny trvalé. Uvedené úpravy se provádí tzv. homogenizací.

-více informací

Peletizace

{

Peletizace je metoda zkusovění prachového materiálu, která je založena na zvlhčování jemnozrnné suroviny v rotujícím zařízení. Za rotačního pohybu se jednotlivé částečky suroviny shlukují a tvoří tzv. zárodky, na které se nabaluje další materiál, až vzniknou kulovité částečky, pelety, požadovaného průměru.

Vlastnosti vyrobených pelet závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech sbalovaného materiálu. Největší vliv na pevnost pelet má granulometrické složení sbalované suroviny. Čím jemnější frakce materiálu jsou sbalovány, tím je obvykle pevnost vyšší. Možnost zpeletizování vstupních materiálů je třeba ověřit poloprovozní zkouškou a určit vhodné přísady.

-více informací

Odpadní plasty

{

DRCENÍ

Drcení, mletí odpadních materiálů umožňuje jejich další zpracování, resp. využití, eventuálně pouhé zmenšení objemu vstupních hmot. Podle druhu materiálu a požadavku zákazníka na hrubé nebo jemné nadrcení jsou zvoleny různé typy zařízení.

SEPARACE

SUŠENÍ

-více informací

Kaly ČOV

{

V souvislosti s dnes již platnou legislativou v rámci ČR a EU a navazující Vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, jsme se od roku 2015 podrobně věnovali této problematice a námi dodávané technologie jsme připravili na úpravu a využití tohoto typu odpadu.

-více informací

Stroje a zařízení

{

TECHNOLOGICKÉ LINKY

  • Solidifikační linky a linky na stabilizaci
  • Peletizační linky
  • Linky na zpracování směsných a odpadních plastů
  • Linky na úpravu strusek z hořčíkových a hliníkových slitin

-více informací

Inženýrská činnost

{

Technologické celky dodáváme komplexně, tj. včetně rozboru potřeb zákazníka, návrhu řešení, zpracování projektové dokumentace a provozních předpisů, zajištění příslušných povolení, vlastní výstavby, zajištění kolaudace a samotného předání do provozu se zaškolením personálu.

-více informací

Adresa

LM Technologies s.r.o.

Strážky 65, 403 40 Ústí nad Labem

Telefon

+420 604 247 260

Email

matys@lmt.cz

matysova@lmt.cz

LM Technologies

LM Technologies