Inženýrská činnost

Technologické celky dodáváme komplexně, tj. včetně rozboru potřeb zákazníka, návrhu řešení, zpracování projektové dokumentace a provozních předpisů, zajištění příslušných povolení, vlastní výstavby, zajištění kolaudace a samotného předání do provozu se zaškolením personálu.

Přehled poskytovaných služeb:

 • rozbor požadavků zákazníka,
 • návrh řešení,
 • specifikace potřebných podkladů (projektové dokumentace, posudky, průzkumy, provozní předpisy apod.),
 • specifikace rozsahu dodávek a prací,
 • zpracování oznámení záměru nebo dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajištění závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,
 • zpracování a zajištění schválení provozního řádu ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracování oznámení o uvedení do provozu nového technologického zařízení na zpracování odpadů,
 • stavebně technický průzkum,
 • komplexní projektová příprava,
 • zpracování dokumentace k územnímu řízení,
 • zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení (stavební povolení),
 • zpracování projektu (výkresové dokumentace technologie) pro provedení dodávky,
 • zajištění vyjádření správců veřejných sítí a dálkových vedení,
 • jednání s veřejnoprávními orgány a organizacemi a orgány státní správy,
 • zajištění vydání rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů,
 • zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 • vyřízení nabytí právní moci,
 • příprava a kontrola dokladů ke kolaudaci,
 • kolaudační řízení,
 • závěrečné předání dodávky,
 • zaškolení personálu,
 • definování stálé podpory zákazníkovi.